ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස් Yellow Rice and Chicken Curry Packet

පිරිසිඳුව ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස්

May 5, 2021 - 12:26
Oct 14, 2022 - 22:11
 0  139
ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස් Yellow Rice and Chicken Curry Packet

මාදු ගඟේ සවාරියක් යන්න සූදානමින් සිටින ඔබට, මාදුගඟ සවාරිය අතරතුරදී ඔබට ආහාර ගැනීමට හෝ රැගෙන යාමට අවශ්‍ය නම් දැන් ඔබට පැකට් වශයෙන් ඇණවුම් කළ හැක

මිල  1150/-

Contact - 0729778080