හතු චීස් පීසා Pizza

හතු චීස් පීසා Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese

May 16, 2021 - 16:33
May 16, 2021 - 16:37
 0  106
හතු චීස් පීසා Pizza

රතු ලූනු, මොසරැල්ල  චීස් යොදා රසවත්ව සාදා ඇත

Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese

#Mushimosa #Mushroom #Pizza