සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුවන් දූව, වෙරළ දූව, ගල්මංදූව. කටුදූව, මඩදූව, ගෝන දූව, තීනිය දූව, සතපහ දූව අනෙකුත් ප්‍රකට දූපත්ය. madu ganga boat trip

Sep 28, 2020 - 20:28
Sep 5, 2022 - 09:37
 0  229
සතපහ දූව
සතපහ දූව
සතපහ දූව

සතපහ දූව

මේ ආකාරයට මාදු ගඟ මැද පිහිටි තවත් එක් දුපතක් වන්නේ සතපහ දුවයි. සතපහ දූව මාදු ගඟ මැද ඇති කුඩා ම දූව ලෙසින් නම් කළ හැකිය. මෙහි කුඩා දේවාලයක් පවා පිහිටා තිබෙන අතර ගම්මුන් පවසන පරිද්දෙන් මෙය ගොඩනගා ඇත්තේ එකල දෙවියන් වෙනුවෙන් පුද පූජා පැවැත්වීම උදෙසාය.