ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ශ්‍රී ලාංකික විලාසිතාවේ ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සූදානම් කිරීම Eco...

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

රසවත් හා අද්විතීය ආහාර වේලක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු ...

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ ඉවුම් පිහුම් සැසි අප දූපතෙහි ඔබේ හිත මිතුරන් සමග බෙදා හදාගන්න අනගි අවස්ථාව...

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුව...

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අ...

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ශ්‍රී ලාංකික විලාසිතාවේ ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සූදානම් කිරීම Eco...

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

රසවත් හා අද්විතීය ආහාර වේලක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු ...

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ ඉවුම් පිහුම් සැසි අප දූපතෙහි ඔබේ හිත මිතුරන් සමග බෙදා හදාගන්න අනගි අවස්ථාව...

News

කූඩැල්ලා

Latest Posts

View All Posts
Boat Safari Packages බෝට්ටු සවාරි පැකේජ

මාදුගගේ දෙදෙනෙක් (2) සදහා සවාරියක්

මාදුගගේ දෙදෙනෙක් සදහා සවාරියක් madu river boat safari for 2 persons

පීසා Pizza

හතු චීස් පීසා Pizza

හතු චීස් පීසා Mushroom, Red Onion, Mozzarella Cheese

News

කූඩැල්ලා

කඳුකරයේ වගේම පහතරට තෙත් කලාපයේත් සිටින අයට නම් කූඩැල්ලා අමුත්තෙක් නෙවෙයි. කිතුල්...

ආහාර මෙනුව Food Menu

ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස් Yellow Rice and Chic...

පිරිසිඳුව ගෙදර සාදන ලද කහ බත් සමග කුකුල් මස්

Boat Safari Packages බෝට්ටු සවාරි පැකේජ

මාදු බෝට්ටු සවාරිය සමග දිවා ආහාරය

මාදු ගඟේ බෝට්ටු සවාරියක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔබට දිවා ආහාරය සමග බෝට්ටු සවාරි ඇත...

Live Cooking

ඉවුම් පිහුම් සඳහා සූදානම් වීම

ශ්‍රී ලාංකික විලාසිතාවේ ආහාරයක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සූදානම් කිරීම Eco...

Live Cooking

කුළුබඩු හඳුන්වා දීම

රසවත් හා අද්විතීය ආහාර වේලක් පිළියෙළ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ශ්‍රී ලාංකික කුළුබඩු ...

Live Cooking

විශේෂ සජීවී ඉවුම් පිහුම් සැසිය

විශේෂ ඉවුම් පිහුම් සැසි අප දූපතෙහි ඔබේ හිත මිතුරන් සමග බෙදා හදාගන්න අනගි අවස්ථාව...

Boat Trips

සතපහ දූව

වනගල්මං දූව, කොත්දූව, දික්‌දූව, මීමාදූව, හොන්දූව, දිමිදූව, එරවන දූව, නයිදූව, මුව...

Boat Trips

ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන රැම්සා තෙත් බිම

මාදු ගඟ ඝනව වැඩුණු කඩොලානවලින් සමන්විත ඉවුරුවලින් යුක්‌තය. ඇතැම් තැන්වල කඩොලාන අ...

Boat Trips

කුරුඳු දූපත්

නැවුම් කුරුඳු පොතු හා කුරුදු තෙල් ලබාගැනීමට අපූරු ස්ථානයක් වන්නේ කුරුඳු දුවයි.

Boat Safari Packages බෝට්ටු සවාරි පැකේජ

මාදුගගේ සවාරියක්

ගොඩක් අයගේ නෙත් සිත් පිනවූ මාදුගඟ දූපත් 64 කින් සමන්විතයි. .ඉතින් කාර්යබහුල ජිවන...

12